Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo

30 OžU.

NOVI NATJEČAJI

Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1

Status

Otvoren
Od 30.03.2018.
Do 31.12.2020.

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Zdravlje

Prijavitelji

Organizacije civilnog društva

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Zdravstvene institucije

Raspoloživost sredstava

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 1 iznosi 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 200.000,00 HRK, dok je najviši iznos 500.000,00 HRK uz intenzitet potpore od 100%.

Ukupni raspoloživi iznos za Komponentu 2 iznosi 17.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 500.000,00 HRK, dok je najviši iznos 1.000.000,00 HRK, uz intenzitet potpore od 100%.

Vrijednost natječaja

27.000.000,00 kn

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak

Cilj projekta je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti.  Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika koje su zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti ubuduće.

Opći cilj operacije: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi operacije:

  • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
  • Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti

Jačanje kapaciteta OCD-a za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje

Iznosi sredstava €: 3.600.000

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj:

– stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu;

– unaprjeđenje suradnje OCD-a, zatvorskog sustava i sustava socijalne skrbi u provedbi tretmana u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije;

– unaprjeđenje kapacitete OCD-a za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata.

Prihvatljive aktivnosti:

– jačanje kapaciteta OCD-a za provođenje terapijskog rada sa zatvorenicima; uspostava i organiziranje grupa samopomoći; radionice i informiranja o mogućnostima školovanja, zapošljavanja i ostvarivanja različitih socijalnih prava za vrijeme i nakon odsluženja sankcije;

– programi obuke za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju;

– podrška OCD-ima u razvoju novih postpenalnih programa za povratnike s odsluženja kazne;

– pružanje usluga pravne pomoći; organiziranje rada terapijskih zajednica;

– provođenje edukacije stručnjaka OCD-a koji sudjeluju u provedbi postpenalnih usluga.

Prihvatljivi prijavitelji: 

– organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;

– javne ustanove;

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Indikativan iznos financijske omotnice: 27.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

 

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Vrsta poziva

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Područje

Obrazovanje

Prijavitelji

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Raspoloživost sredstava

15.300.000,00 KN

Fond

Europski socijalni fond

Program

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak

Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe produženog boravka u školi te organiziranjem prijevoza djece pripadnika romske nacionalne manjine od kuće do vrtića/škola koje provode programe predškole osigurat će se uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju. Uključivanje djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine u programe produženog boravka i programe predškole ključ je za prekidanje međugeneracijskog kruga društvene isključenosti i najbolje sredstvo za preveniranje nepovoljnog položaja djece Roma na samom početku osnovnoškolskog obrazovanja.

Opći cilj:
Povećanje socijalne uključenosti i integracije djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav

Specifični cilj:
Pružiti potporu uključivanju djece/učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća i uspješniju socijalizaciju

Ciljne skupine:
Učenici pripadnici romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda osnovne škole
Djeca pripadnici romske nacionalne manjine

Ukupan iznos Poziva: 15.300.000,00 KN

Minimalni iznos potpore po projektu: 500.000,00 KN
Maksimalni iznos potpore po projektu: 3.000.000,00 KN

Trajanje projekata: 15 mjeseci

 

© 2017 Valpovački poduzetnički centar d.o.o., Matije Gupca 32, 31 550 Valpovo, OIB: 94485284888, Temeljni kapital društva 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti